program Mój Prąd 3.0

Nabór wniosków odbywa się na podstawie ogłoszenia o naborze wniosków publikowanego na stronie www.nfosigw.gov.pl oraz www.mojprad.gov.pl.
Wniosek składa się wyłącznie w wersji elektronicznej poprzez GWD na formularzu (lub formularzach, jeżeli zakres Programu zostanie rozszerzony o dodatkowe elementy) właściwym dla danego naboru w ramach Programu i właściwym dla wniosku o dofinansowanie w formie dotacji.
Wniosek elektroniczny wypełniony w GWD musi zostać podpisany przy użyciu podpisu elektronicznego (profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny), który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu.
Wniosek składa się w terminach wskazanych w ogłoszeniu o naborze. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wysłania przez Wnioskodawcę, poprzez GWD, na skrzynkę podawczą NFOŚiGW znajdującą się na ePUAP.
W przypadku wyczerpania budżetu Programu przed terminem zakończenia naboru wniosków wskazanym w ogłoszeniu o naborze, na stronie www.mojprad.gov.pl zostanie umieszczona informacja o braku możliwości składania wniosków i o sposobie dalszego procedowania w przypadku składania korekty wniosku.
Wniosek złożony poza terminem wskazanym w ogłoszeniu o naborze zostaje odrzucony, o czym Wnioskodawca jest informowany drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pomocą dedykowanego systemu informatycznego udostępnionego przez NFOŚiGW na adres email Wnioskodawcy lub jego Pełnomocnika wskazany we wniosku o dofinansowanie) Na jedno przedsięwzięcie Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie dofinansowania. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku na to samo przedsięwzięcie, rozpatrzeniu podlega tylko pierwszy wniosek (decyduje kolejność wpływu).

Terminy i sposób składania wniosków
1) nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym
Koszty kwalifikowane
1) okres kwalifikowalności kosztów od 01.02.2020 r. do 31.12.2023 r., przy czym:
a) rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data opłacenia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego);
b) zakończenie przedsięwzięcia rozumiane jest jako przyłączenia mikroinstalacji do sieci wraz z udokumentowaniem opłacenia całości dokumentów księgowych za zakup/montaż/transport
urządzeń wskazanych we wniosku o dofinansowanie;

Nowość:

Beneficjent, który uzyskał dofinansowanie w Programie „Mój Prąd” Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 – 2023 z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (zwanym dalej „Funduszem”) zobowiązany jest do informowania w okresie realizacji zadania oraz w terminie 5-ciu lat od daty wypłaty środków (okres trwałości zadania) o otrzymanym dofinansowaniu, zgodnie z poniższymi zasadami oraz warunkami określonymi w dokumentach programowych. Koszty informowania o dofinansowaniu – udzielonym ze środków Funduszu ponosi wyłącznie Beneficjent.

Warunki dofinansowania
1) kwota dotacji: do 3 tys. zł, nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych;
2) dofinansowaniu podlegają instalacje niezakończone przed dniem 01.02.2020r.;
3) dofinansowanie udziela się na projekty zakończone przed dniem złożenia wniosku
o dofinansowanie;
4) dofinansowanie jest udzielane jednokrotnie w ramach danej umowy kompleksowej na zakup
i dystrybucję energii elektrycznej;
5) warunkiem wypłaty środków jest pozytywne rozpatrzenie (pozytywna ocena) wniosku o
dofinansowanie przez NFOŚiGW;
6) nie wymaga się zabezpieczenia dofinansowania;
7) urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed
montażem;
8) Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji (we wskazanej we wniosku lokalizacji) przez
co najmniej 5 lat od dnia wypłaty dofinansowania;
9) nie dopuszcza się montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynkach mieszkalnych, których
dachy pokryte są materiałami lub wyrobami zawierającymi azbest. Właściciele takich budynków
mogą wziąć udział w projekcie pod warunkiem złożenia oświadczenia, że przed wykonaniem
mikroinstalacji fotowoltaicznej, na własny koszt i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
wymienią pokrycie dachowe na nowe,
10) moc instalacji fotowoltaicznej powinna być dostosowana do rocznego zapotrzebowania na
energię elektryczną. Instalacja fotowoltaiczna powinna być tak dobrana, aby całkowita ilość
energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej przez instalację
objętą grantem w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120% całkowitej ilości energii
elektrycznej pobranej z sieci energetycznej przez Wnioskodawcę (Grantobiorcę) w tym samym
okresie rozliczeniowym,
11) w przypadku przedstawienia kosztu zakupu i montażu instalacji dofinansowanej ze środków
Programu priorytetowego „Mój Prąd’ do rozliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, kwota
przedstawiona do odliczenia od podatku będzie pomniejszona o kwotę otrzymanego
dofinansowania;