konkurs rysunkowy „ekologiczny dom”

Zapraszamy dzieci do udziału w konkursie rysunkowym „ekologiczny dom”, który jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/EKODELEnergy.
Tematem konkursu jest rysunek, którego głównym tematem będzie ekologiczny dom🏡sygnowany logo ekodel.
Będzie nam miło, jeśli na rysunku znajdą się rozwiązania oferowane przez ekodel, takie jak moduły fotowoltaiczne, pompa ciepła czy ładowarka samochodowa☀️🌬🚗
Zachęć swoje dziecko do udziału i wyślij zdjęcie rysunku w komentarzu pod postem do 05 września 2021r.. Główną nagrodą jest zestaw klocków LEGO Creator Nowoczesny dom 31068. Przewidujemy też 2 nagrody pocieszenia w postaci pakietów gadżetów ekodel.

+Regulamin Konkursu

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu rysunkowego ekodel (dalej jako: „Konkurs”) na portalu Facebook Niniejszy Regulamin jest wiążący dla Organizatora i Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.
 2. Organizatorem Konkursu jest ekodel sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie, ul. Wojska Polskiego 3
 3. Organizator potwierdza, że jest niezależnym administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101,poz. 926 tj.z późn. zm) w celu i zakresie wynikającym z postanowień niniejszego Regulaminu. W szczególności Organizator przetwarza dane w celu organizacji, przeprowadzenia oraz wyłonienia laureatów Konkursu, przekazania nagród wyłonionym Zwycięzcom Konkursu oraz rozpatrzenia reklamacji na zasadach określonych Regulaminem.
 4. Konkurs rozpoczyna się 18.08.2019 r. i kończy 05.09.2021 r. o godzinie 23:59 (dalej również: „Okres Trwania Konkursu”).

4a. Czas trwania konkursu zostaje przedłużony do 12.09.2021r. do godziny 23:59

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zmiany takie nie spowodują ograniczenia lub niekorzystnej zmiany praw nabytych w Konkursie przez Uczestników, o czym bezzwłocznie poinformuje Uczestników, umieszczając nową wersję Regulaminu na stronie internetowej www.ekodel.com. Ewentualne zmiany Regulaminu będą obowiązywały od momentu ich ogłoszenia.
 2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, ze zm.).
 3. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa składająca się z osób wskazanych przez Organizatora.
 4. W razie wszelkich wątpliwości dotyczących przebiegu Konkursu, organem rozstrzygającym jest Komisja Konkursowa, która posiada decydujący głos w tych sprawach.
 5. Organizator informuje, że Konkurs nie jest przeprowadzany, sponsorowany ani popierany przez właściciela portalu Facebook.com, ani też nie ma związku z serwisem Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym na rzecz Facebook Inc., a jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z ustaleniami między Organizatorem, a właścicielem Portalu. Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora Konkursu.
 6. Sponsorem nagród jest ekodel

 

 

 

 • 1. Uczestnicy Konkursu
 1. Uczestnikami konkursu są dzieci w dowolnym wieku (do 18 r.ż.)
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani współpracownicy Organizatora oraz inne osoby lub podmioty zaangażowane w przeprowadzenie Konkursu. Zakaz dotyczy również członków rodzin w/w osób.
 3. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnicy w terminie określonym w § 1 punkcie 4, powinni zamieścić w komentarzu pod postem konkursowym rysunek oraz spełnić pozostałe warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 4. Konkurs przeprowadzany jest na portalu Facebook
 5. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu zdjęcia pracy plastycznej pt. ekologiczny dom a następnie wklejenia go w komentarzu pod postem konkursowym.
 6. Każde zgłoszenie powinno zawierać:
  – zdjęcie pracy plastycznej pt. ekologiczny dom
  – imię i wiek dziecka, które wykonało pracę
 7. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 8. Uczestnicy konkursu mogą zgłosić maksymalnie 1 zdjęcie, które będzie oceniane indywidualnie.
 9. Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko prace wykonane osobiście przez Uczestników tj. dzieci za pośrednictwem osób dorosłych. Zgłoszenie na konkurs nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w nim treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.
 10. Przesłanie zgłoszenia jest równoważne z wyrażeniem zgody na warunki regulaminu.
 • 3 Zasady Konkursu
 1. Aby wziąć udział w konkursie, należy stworzyć pracę plastyczną pt. ekologiczny dom
 2. Uczestnicy w terminie określonym w § 1 punkcie 4, powinni zamieścić w komentarzu pod postem konkursowym rysunek wraz z imieniem oraz wiekiem autora.
 3. Każde zgłoszenie powinno zawierać:
  a) zdjęcie pracy,
  b) imię i wiek dziecka, które wykonało pracę
 4. W sprawach spornych lub nieuregulowanych Regulaminem ostateczną decyzję podejmie Komisja Konkursowa.
 5. Konkurs jest opublikowany i prowadzony na oficjalnej stronie ekodel na Facebooku.
 • 4 Tryb wyłonienia zwycięzców
 1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest łączne spełnienie warunków opisanych w § 2 oraz § 3 Regulaminu.
 2. Ocenie podlegać będą zdjęcia prac odwołujące się do tytułu konkursu, zamieszczone w komentarzach, z tytułem ekologiczny dom w terminie od 17.08.202 r. do 05.09.2021r. do godz. 23:59.
 3. Po zakończeniu Konkursu – w terminie do 7 dni roboczych od daty zakończenia – Komisja Konkursowa ogłosi Zwycięzców.
 4. Po ogłoszeniu wyników Komisja Konkursowa przyzna Zwycięzcom nagrody.
 • 5 Nagrody
 1. Nagrodami są:
  Dla zwycięzcy: Zestaw klocków Lego Creator Nowoczesny dom 31068
  2 nagrody pocieszenia: zestaw gadżetów ekodel
 2. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej w wiadomości prywatnej na portalu Facebook.
 3. Nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną ani inną nagrodę rzeczową.
 4. Zwycięzca może złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia Nagrody w ciągu 3 dni od otrzymania zawiadomienia o wygranej.
 • 6 Reklamacje
 1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie można przesyłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@ekodel.com  w terminie nie późniejszym niż 3 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika Konkursu, adres do korespondencji, jak również opis podstaw reklamacji.
 3. Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest przez Organizatora.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
 5. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony z zachowaniem formy złożenia reklamacji.
 6. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji jest decyzją ostateczną w ramach prowadzonego przez Organizatora postępowania reklamacyjnego, co nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Uczestnika Konkursu do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji lub rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z żądaniem Uczestnika, Uczestnik może wystąpić z powództwem do Sądu powszechnego.
 • 7 Ochrona danych osobowych
 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, rozpatrzenia reklamacji, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród.
 2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zmianami). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie. Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, a także usunięcia.
 4. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest ekodel sp. z o.o..
 5. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres danych:
  – imię i nazwisko,
  – wiek,
  – adres do wysyłki nagród
 • 8 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin jest jedynym wydanym przez Organizatora dokumentem określającym zasady Konkursu pod nazwą ekologiczny dom W zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Zarówno Uczestnicy, jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.
 3. Uczestnicy Konkursu mogą kontaktować się z Organizatorem drogą elektroniczną na adres: biuro@ekodel.com